top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 27 juni 2024

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Interpretatie en definities
Interpretatie
De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities
Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:

 • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij ‘controle’ betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemgerechtigd zijn voor de verkiezing van directeuren of andere managementautoriteiten. .

 • Land verwijst naar: België

 • Bedrijf (in deze Overeenkomst ook wel "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" genoemd) verwijst naar Webwolf, Perzikstraat 7, 9000 Gent.

 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

 • Dienst verwijst naar de Website.

 • Algemene voorwaarden (ook wel 'Voorwaarden' genoemd) betekenen deze Algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden overeenkomst is tot stand gekomen met behulp van de Algemene Voorwaarden Generator.

 • Sociale-mediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde partij worden geleverd en die door de Dienst kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.

 • Website verwijst naar Webwolf, toegankelijk via http://www.webwolf.be

 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, indien van toepassing.
   

Erkenning
Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Dienst en de overeenkomst die tussen U en het Bedrijf geldt. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de Service.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat personen onder de 18 jaar niet toe de Service te gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u de applicatie of de website gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.
 

Links naar andere websites
Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.
 

Beëindiging
Wij kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze Algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging eindigt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk.
 

Beperking van aansprakelijkheid
Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, zal de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en al zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt zijn tot het bedrag dat u daadwerkelijk via de Service heeft betaald of tot 100 USD. als u niets via de Dienst hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of vervolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die bij de Dienst wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het rechtsmiddel zijn essentiële doel niet bereikt.

Sommige staten staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn tot de grootst mogelijke mate toegestaan ​​door de wet.

Disclaimer "ZOALS HET IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR".
De Service wordt aan u geleverd "AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en defecten, zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn dochterondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortkomen uit de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking op het voorgaande biedt het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet het op geen enkele wijze toe dat de Service aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zal functioneren zonder onderbreking voldoen aan alle prestatie- of betrouwbaarheidsnormen, vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geven noch het Bedrijf, noch enige leverancier van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Dienst, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarop inbegrepen; (ii) dat de Dienst ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Dienst, de servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens het Bedrijf vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in dit artikel zijn uiteengezet, worden toegepast in de ruimste mate die afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving.

 

Toepasselijk recht
De wetten van het Land, met uitzondering van de conflictregels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

 

Geschillenbeslechting
Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de Dienst, gaat u ermee akkoord eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

 

Voor gebruikers van de Europese Unie (EU).
Als u een consument in de Europese Unie bent, profiteert u van alle verplichte bepalingen van de wetgeving van het land waar u woonachtig bent.

 

Wettelijke naleving van de Verenigde Staten
U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt, en (ii) u niet vermeld op een Amerikaanse overheidslijst van verboden of beperkte partijen.

Scheidbaarheid en kwijtschelding
Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling voor zover mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving, en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Kwijtschelding
Tenzij hierin bepaald, zal het onvermogen om een ​​recht uit te oefenen of om nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden te eisen, geen invloed hebben op het vermogen van een partij om een ​​dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestaties op enig moment daarna te eisen, noch zal het afstand doen van een inbreuk een afstand doen van elke volgende inbreuk.

 

Vertaalinterpretatie
Deze Algemene Voorwaarden zijn mogelijk vertaald als Wij ze via onze Dienst voor U beschikbaar hebben gesteld. U stemt ermee in dat in geval van een geschil de originele Engelse tekst prevaleert.

 

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken van ons bepaald.

Door Onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de website en de dienst.

 

Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: pieterdeclercq@hotmail.com

bottom of page